همتون بقراط رو میشناسید.یکی از کشفیاتش همین هلالین است.

قضیه هلالین: اگر از 3 ضلع مثلث قایم الزاویه ای 3 نیم دایره بکشیم آنگاه هلال هایی که در ضلع های قایمه بوجود آمد را هلالین بقراط مینامند.

که مجموع مساحت این2 هلال با مساحت مثلث برابر است.