شما اگر فکر میکنید باهوش هستید این مساله را حل کنید.

1-اگر ضلع مربع10 باشد انگاه مساحت ناحیه ی ابی چند است؟


جواب را کامنت کنید.