🥀یا علی
 
بابا اتاق پر شده از بوی مادرم
وقتش رسیده پر بکشی سوی مادرم؟!🕊

دیگر خجل نباش تو از روی مادرم😓
فرقت شده شبیه به پهلوی مادرم😭

#داریم‌یتیم‌میشیم😭